Agenda ALV

Geachte leden,

Op donderdag 6 juni vindt de vierde algemene ledenvergadering van dit academisch jaar plaats. Middels dit bericht bent u uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De vergadering start om 16:00 uur en zal plaatsvinden in ruimte D0.217. Inloop en registratie start om 15:30 uur. Gebruik van laptops en telefoons is niet toegestaan. De stukken van de vergadering liggen ter inzage vanaf maandag 13 mei op het kantoor van JFV Ouranos. We verzoeken jullie vriendelijk dat vragen met betrekking tot de stukken worden gesteld voorafgaand aan de vergadering. De documenten zullen namelijk niet punt door punt worden doorlopen, maar worden doorgenomen als geheel.

Als u iemand wilt machtigen om te stemmen, stuur dan een email naar secretaris@jfvouranos.nl. Dit kan tot aan het begin van de vergadering.

Agenda Algemene Ledenvergadering 6 juni
Agenda Algemene Ledenvergadering 6 juni
1. Opening
2. Setting the agenda / vaststelling definitieve agenda
3. Announcements / Mededelingen
a. Cancellations / Afmeldingen
b. Proxies / Machtigingen
c. Other announcements / Overige mededelingen
4. Approval GMA minutes 22 January 2019 / Goedkeuring notulen d.d. ALV 22 Januari 2019
5. Notification of change of advisory board / Kennisgeving van de wisseling van de Raad van Advies
6. Discharge of the audit committee and voting on new members audit committee / Decharge Kascontrole commissie en stemming nieuwe leden Kascontrole commissie
7. Advice application committee regarding Candidate board 2019-2020 / Advies sollicitatie commissie met betrekking tot het Kandidaat-bestuur 2019-2020
8. Policy guidelines candidate board 2019-2020
a. Advice Advisory Board / Beleidsplan Kandidaat-bestuur 2019-2020 advies Raad van Advies
b. Presentation policy guidelines / Presentatie beleidsplan
c. Presentation year plan / Presentatie jaaragenda
d. Discussion policy guidelines / Discussie beleidsplan
e. Vote on policy guidelines / Stemming beleidsplan
9. Summer budget Candidate board 2019-2020 / Zomerbegroting Kandidaat-bestuur 2019-2020
a. Advice Advisory Board / Advies Raad van Advies
b. Advice Audit Committee / Advies Kas controle commissie
c. Presentation summer budget / Presentatie Zomerbegroting
d. Discussion summer budget / Discussie zomerbegroting
e. Vote on summer budget / Stemming zomerbegroting
10. Vote on appointment of board 2019-2020 / Stemming over aanstelling van het bestuur 2019-2020
11. Dismissal board 2018-2019 and appointment board 2019-2020 / Ontslag bestuur 2018-2019 en aanstelling bestuur 2019-2020
12. Any matters arising / W.V.T.T.K.
13. Round of questions / Rondvraag
14. Closing / Afsluiting

Pin It on Pinterest