Adviesorganen

Raad van Advies

In het verenigingsjaar 2002-2003 is besloten om een Raad van Advies op te richten. De Raad van Advies, ook bekend als de RvA, kreeg destijds als voornaamste taak het ondersteunen van het bestuur c.q. de vereniging. De RvA kan hiervoor het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies bedienen. De RvA ondersteunt verder de vereniging in haar beleid in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast is de RvA bezwaard met de controle op de naleving van de statuten en het Huishoudelijk Reglement van JFV Ouranos door het bestuur. Bovendien formuleert de RvA verschillende stemadviezen die worden gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering, zoals geregeld in het HR. Hierbij valt o.a. te denken aan een advies over het beleidsplan van een kandidaat-bestuur en over de begroting. Ook kunnen (actieve) leden in de meest uiteenlopende situaties bij haar terecht voor advies.

De RvA bestaat (bij voorkeur) uit een oneven aantal leden met (bestuurs)ervaring en kennis over de vereniging. De RvA reguleert haarzelf en de leden worden voor onbepaalde tijd aangesteld door de RvA zelf om de onafhankelijkheid van haar adviezen te garanderen.

Dit verenigingsjaar bestaat de RvA uit:

 • Nadim Abdalla (e.t. Voorzitter)
 • Josje Wackers (e.t. Secretaris)
 • Sylvie Braat (e.t. Commissaris Interne Betrekkingen)
 • Carmen te Riele (e.t. Commissaris Media en Onderwijs)
 • Emke  Vossen (e.t. Voorzitter)
 • Juno Klerks (e.t. Secretaris)
 • Iris Shütt (e.t. Commissaris Externe Betrekkingen & Vicevoorzitter)

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie geniet niet veel externe bekendheid, wat niet betekent dat het een onbelangrijke commissie is. Het tegendeel is waar.

De kascontrolecommissie is een onafhankelijk orgaan binnen onze vereniging, met als belangrijkste taak het controleren van de penningmeester en zijn boekhouding en het controleren van de verdere financiële verslaggeving. Na controle rapporteert de commissie haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering.

De commissie heeft dus een adviserende rol waarvan het advies gehoord dient te worden, echter is dit advies niet bindend. Deze controlerende en adviserende taken voert de commissie uit door elke twee maanden alle onderdelen van de boekhouding grondig te controleren.

Leden van de kascontrolecommissie worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Ieder lid (behalve bestuursleden h.t.) kan zich kandidaat stellen voor de kascommissie. Meer weten? Informeer via info@jfvouranos.nl.

Momenteel bestaat de kascontrolecommissie uit de volgende leden:

 • Bart Blokker (e.t. Penningmeester)
 • Emma Daalmans
 • Louise Thomeer (e.t. Penningmeester)
 • Puck van Herwerden
 • Ziva Janssen

Comité van Beschermheren en -vrouwen

Het Comité van Beschermheren en -vrouwen bestaat uit mensen die JFV Ouranos en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een warm hart toedragen. Het comité bestaat uit:

 • Mw. prof. mr. Saskia Klosse (hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Maastricht en plv. Kroonlid van de SER);
 • Mw. prof. dr. Hildegard Schneider (hoogleraar European Union Law en oud-decaan van de rechtenfaculteit, Universiteit Maastricht);
 • Mw. mr. Solange Daenen (Docent Privaatrecht, Universiteit Maastricht);
 • Prof. mr. Ton Hartlief (Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht);
 • Prof. mr. Gijs van Dijck (hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht);
 • Mr. dr. Sjoerd Claessens (Docent International and European Law, Universiteit Maastricht).